„Aktywna tablica”

W 2022 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Beneficjentem tego programu jest nasza placówka. Jednym z warunków pozyskania środków było wniesienie 20% wkładu własnego. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 43750,00 tysięcy zł, w tym dotacja wyniosła 35000,00 tysięcy, a wkład własny 8750,00 tysięcy. Zakupiono trzy monitory interaktywne, pakiet programów mTalent przeznaczonych do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zakupione pomoce są niezwykle przydatne w procesie edukacji naszych wychowanków.

Iwona Polniaszek

PLAN PRACY ZESPOŁU TIK ZWIĄZANY Z PROJEKTEM „AKTYWNA TABLICA” REALIZOWANYM W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipowej

ROK SZKOLNY 2022/2023

PLAN DZIAŁANIA

DZIAŁANIAODPOWIEDZIALNE OSOBYOSIĄGNIĘCIE CELU
Przekazanie Radzie Pedagogicznej informacji na temat realizacji programu  ,, Aktywna tablica”DyrektorZapoznanie RP z zasadami uczestnictwa w programie i korzyściami płynącymi z jego realizacji.
Utworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki „Aktywna tablica”.Koordynator szkolny, administrator strony wwwZakładka ,, Aktywna tablica”.
Umieszczenie na stronie szkoły planu działań „Aktywna tablica’’.administrator strony www, koordynator szkolny TIK we współpracy z zespołem.Przekazywanie na bieżąco uczniom, nauczycielom, rodzicom, partnerom informacji na temat tego, co dzieje się w szkole w związku z udziałem placówki w programie „Aktywna tablica’’.
Aktualizowanie zakładki „Aktywna tablica” o nowe linki do stron oraz pomysły, które mają służyć uczniom oraz nauczycielom.Nauczyciele przedmiotowi we współpracy z koordynatorem szkolnym, administrator strony www.Stworzenie szkolnej bazy programów edukacyjnych do dyspozycji uczniów oraz nauczycieli na stronie internetowej szkoły. Przedstawienie możliwości wykorzystania Internetu do nauki, podczas odrabiania prac domowych lub poszukiwania informacji np. na lekcjach.
Powołanie zespołów samokształceniowych.KoordynatorWspieranie dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli na temat bezpiecznego i nowoczesnego korzystania                        z narzędzi TIK.Firmy zewnętrzne, zespół TIKWzbogacenie wiedzy na temat skutecznego zastosowania narzędzi. Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.
Przeprowadzenie lekcji koleżeńskich z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i nowoczesnych narzędzi TIK.Wszyscy nauczyciele.Nauczyciele są świadomi ogromnych korzyści wynikających z korzystania z tablicy interaktywnej i narzędzi TIK.
Systematyczne wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi TIKWszyscy nauczyciele.Lekcje aktywizujące uczniów do samodzielnej pracy, wspomagające proces uczenia się i rozwijania zainteresowań.
Kontakt z rodzicami i uczniami za pomocą narzędzi TIK.Wszyscy nauczyciele.Kontakt z rodzicami, uczniami i innymi nauczycielami za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym, emailów, telefonów, strony internetowej szkoły.
Podsumowanie działań w ramach programu „Aktywna tablica”.Dyrektor, zespół TIK.Wyciągnięcie wniosków – korzyści. Przedstawienie sprawozdania Radzie Pedagogicznej.

Opracowanie:

Szkolny koordynator mgr Iwona Polniaszek

ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA”

 DZIAŁANIAOSOBA ODPOWIEDZIALNA
ZESPÓŁ SAMOKSZTAŁCĄCYPrzygotowanie i przesłanie informacji – notatki (notatka powinna zawierać datę spotkania oraz listę osób uczestniczący w zespole z podpisami) koordynatorowi w jaki sposób wykorzystano i  włączono TIK podczas zajęć na poszczególnych edukacjach. Wszyscy członkowie zespołu przygotowują po 1 scenariuszu z wykorzystaniem TIK podczas zajęć – scenariusze zastają przesłane koordynatorowi w celu umieszczenia ich w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli. Nauczyciel, który zrealizuje lekcję z wykorzystaniem TIK, zaznacza to w dzienniku przy temacie wpisując TIK.nauczyciele klas 1-3 nauczyciele klas 4-8
   
 1. Szkolenie WOM – szkolenie dla koordynatorów
 2. Szkolenie ze sprzętu, który został zakupiony w ramach programu – muszą w nim wziąć udział wszyscy nauczyciele– (notatka ze szkolenie , data, czas trwania, ilość ob./nb.).
 3. Członkowie zespołu ds. TIK muszą wziąć udział w szkoleniu, webinarium itp. dotyczącym TIK itp.
 4. Minimum 5 lekcji z wykorzystaniem TIK tygodniowo na oddział. Może być więcej. Jeśli tydzień będzie miał np.3 dni szkolne to dalej mają być zrealizowane min. 5h.
 5. Zaznaczamy zrealizowany zaznaczając TIK  ( w dzienniku Librus).
 6. Koordynator tworzy tabelę z zrealizowaną ilością tematów z poszczególnych oddziałów.
 7. Co 2 tygodnie każdy wychowawca przesyła do koordynatora wykaz tematów TIK z datami i nazwiskiem osoby, która go zrealizowała.
 8. Lekcja informatyki to zawsze TIK.
 9. Organizacja 2 lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK – może to być dowolna lekcja – koordynator może wyznaczyć nauczycieli, którzy mają przygotować taką lekcję ze scenariuszem w formie papierowej.
 10. Koordynator zamieszcza scenariusze zajęć w ramach współpracy nauczycieli w międzyszkolnej sieci współpracy szkół.
 11. Koordynator powołuje zespoły samokształceniowe, których zadaniem jest przygotowanie i przesłanie informacji – notatki (notatka powinna zawierać datę spotkania oraz listę osób uczestniczący w zespole z podpisami) koordynatorowi w jaki sposób wykorzystano i włączono TIK podczas zajęć na poszczególnych przedmiotach.
 12. Nauczyciel, który zrealizuje lekcję z wykorzystaniem TIK, zaznacza w dzienniku -wykorzystanie TIK.
 13. Wf jest wyłączony z realizacji.