Pedagog

Pedagog szkolny: mgr Aneta Wrona


Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki
  • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • określanie form pomocy wychowankom szkoły, w tym również uczniom wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

Do zadań pedagoga należy również prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów, którym nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności.