Rekrutacja do klasy pierwszej

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Lipowej na rok szkolny 2023/2024.

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej składa się w szkole pierwszego wyboru. Można wnioskować o przyjęcie do kilku szkół, ustalając listę preferencji, czyli podać listę szkół w kolejności, jaka najbardziej interesuje rodzica i dziecko. Wniosek z listą preferowanych szkół składa się tylko w jednej placówce – pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej z wybranych placówek, automatycznie trafi do szkoły obwodowej.

Informacje ogólne

Do klasy I przyjmowane są: 

  • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej   o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Zapisy do szkoły obwodowej

Przy zapisach do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkałe w ich obwodzie. W takim wypadku, aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić Wniosek dostępny na tej stronie lub w sekretariacie szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej. 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu – nie muszą spełniać żadnych kryteriów.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie 

01.03.2023 r. –  24.03.2023 r. 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

Zapisy do szkoły spoza obwodu

Istnieje również możliwość zapisania dziecka do szkoły spoza obwodu, w przypadku gdy rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy pierwszej.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić Wniosek dostępny na tej stronie lub w sekretariacie szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie:

01.03.2023 r.  –  24.03.2023 r.

Przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełnienia przez dziecko kryterium rekrutacji.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły.

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole  wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dostępne na stronie lub w sekretariacie) w terminie 04.04.2023 r. – 12.04.2023 r.

Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej

Do klasy pierwszej sportowej Szkoły Podstawowej w Lipowej przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców.

20.03.2023 r. odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów. 

Warunkiem przystąpienia do testu jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu.

Do pobrania i wydruku

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I na rok szkolny 2023/2024 (01.03.2023 r. – 24.03.2023 r.)

Prośba o przyjęcie dziecka do klasy sportowej (01.03.2023 r. – 24.03.2023 r.)

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I (04.04.2023 r. – 12.04.2023 r.)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej – zał. nr 1