DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej  strony internetowej.  Strona internetowa założona była w roku 2007. Ostatnia istotna aktualizacja w październiku 2020 roku. Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej: brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Na stronie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału  użytkownika. Menu i jego działanie nie jest takie samo na wszystkich stronach.  Filmy nie mają audiodeskrypcji.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontaktować się z sekretariatem szkoły: sp_lipowa@interia.pl, telefon: 33 867 13 79

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo- skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek – Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej, ul. Jana Pawła II/3. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  Wejście na teren jest zabezpieczone bramkami. Z tyłu budynku jest drugie wejście z podjazdem dla wózków. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych i nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek – Przedszkole w Lipowej, ul. Jana Pawła II/3. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Jana Pawła II. Jest podjazd dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  Wejście na teren jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Jest toaleta dla osób niepełnosprawnych ale nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, są oznaczenia w alfabecie brajla oraz  oznaczenia  kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.

RAPORT O DOSTĘPNOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LIPOWEJ:

RAPORT O DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLE W LIPOWEJ: