Rekrutacja

Listy dzieci z podziałem na grupy na rok szkolny 2022/2023 znajdują się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Zapraszamy.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa.

(Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2022 Wójta Gminy Lipowa z dnia 20 stycznia 2022 r.)

L.p.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
2
3
4
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego uczęszcza dziecko
22.02.2022 – 28.02.2022
Rekrutacja
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2022 – 18.03.2022
20.04.2022 – 20.05.2022
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe
21.03.2022 – 25.03.2022
23.05.2022 – 27.05.2022
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
30.03.2022
30.05.2022
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
31.03.2022 – 06.04.2022
31.05.2022 – 06.06.2022
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
08.04.2022
08.06.2022

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Lipowej

Wniosek do pobrania: wniosek o przyjęcie do przedszkola 2022-2023

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć osobiście lub mailowo, przesyłając skan dokumentów podpisanych własnoręcznie przez obojga rodziców na adres: przed.lipowa@wp.pl