OTOCZENIE W PEDAGOGICE MARII MONTESSORI (PRZEDSZKOLE)

Otoczenie dziecka  w pedagogice Marii Montessori jest rozumiane bardzo szeroko. To nie tylko budynek, sale przedszkolne, wyposażenie, znajdujące się w salach rośliny czy zwierzęta, ale przede wszystkim zgromadzony w nich materiał, tzw. pomoce. Są one zaprojektowane i zorganizowane w taki sposób, by zaspokoić naturalną potrzebę aktywności, ruchu i manipulowania. W myśl zaleceń Marii Montessori, otoczenie zawiera liczne „impulsy” mające pobudzić dziecko do pro rozwojowego działania, sprzyjając jednocześnie koncentracji, dzięki czemu stwarza optymalne warunki do wystąpienia zjawiska „polaryzacji uwagi”.

Metoda Marii Montessori obejmuje 5 obszarów:

  • Życie codzienne:

Ćwiczenia z tego działu służą wspieraniu dziecka w nauce samodzielności, ponieważ odpowiadają naturalnej aktywności dziecka. Podczas tych ćwiczeń dzieci kształcą małą motorykę oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Dzięki pomocom z tego działu, dzieci nabywają większą sprawność manualną i coraz swobodniej poruszają się w otoczeniu.

  • Sensoryka:

Za pomocą materiału sensorycznego wzmacniany jest rozwój dziecięcych zmysłów, poprzez konkretne ćwiczenia .Ćwiczenia z materiałem z tego działu mają szczególne znaczenie dla doskonalenia umiejętności rozróżniania kształtów i wielkości za pomocą wzroku i dotyku. Dzieci na konkretnych materiałach rozróżniają dźwięk, zapach i smak.

  • Matematyka:

Materiał matematyczny przedstawia dziecku precyzyjne pojęcia za pomocą konkretnego materiału . Prowadzi on od konkretnego doświadczania pojęć podstawowych do abstrakcyjnego myślenia. Ćwiczenia rachunkowe umożliwiają dziecku rozwój i uczenie się logicznego myślenia.

  • Język:

Materiał językowy na etapie przedszkolnym wprowadza dziecko w naukę czytania i pisania. Materiał z tego działu uwzględnia zasadę stopniowania trudności i dostosowany jest do rozwojowych potrzeb dziecka.

  • Kultura:

Materiał ten zawiera w sobie wiedzę w obrębie geografii, biologii, astronomii oraz zoologii. Dział jest szczególnie ważny dla dzieci ze względu na rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za środowisko.

„Zadaniem rodziców i nauczycieli jest organizowanie takiego otoczenia w domu, przedszkolu i szkole, aby wspierać rozwój dziecka. […] Otoczenie stanowi tu tło prawdziwego, wewnętrznego rozwoju.” Maria Montessori

Karolina Kurowska – Kasperek