„EDUKACJA XXI WIEKU”

Wdrożenie programu rozwojowego w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej

W naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 realizowany jest projekt pn. Edukacja XXI wieku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

ueb