Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Lipowej na rok szkolny 2024/2025

INFORMACJE OGÓLNE

Do klasy I przyjmowane są:

  • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej   o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

ZAPISY DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Przy zapisach do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkałe w ich obwodzie. W takim wypadku, aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić Wniosek dostępny na tej stronie lub w sekretariacie szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej. 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu – nie muszą spełniać żadnych kryteriów.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie 

01.03.2024 r. –  25.03.2024 r.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

ZAPISY DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

Istnieje również możliwość zapisania dziecka do szkoły spoza obwodu, w przypadku gdy rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy pierwszej.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić Wniosek dostępny na tej stronie lub w sekretariacie szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie:

01.03.2024 r.  –  25.03.2024 r.

Przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełnienia przez dziecko kryterium rekrutacji.

  Kryteria ustalone w uchwale Rady Gminy nr XXXIV/225/17                                       z dnia 16 lutego 2017 r.Liczba punktów
Kandydat odbywał roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole lub przedszkolu w zespole szkolno-przedszkolnym do którego składa wniosek.* 20
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w szkole do której obecnie on kandyduje.* 15
Kandydat będący mieszkańcem Gminy Lipowa.* 10
Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się na terenie Gminy Lipowa.* 5

*dokumentem określającym spełnianie danego kryterium jest oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły.

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole  wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dostępne na stronie lub w sekretariacie) w terminie

08.04.2024 r. – 15.04.2024r.

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPORTOWEJ 

Do klasy pierwszej sportowej Szkoły Podstawowej w Lipowej przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców.

W dniu 27.03.2024 r. odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów.

Warunkiem przystąpienia do testu jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu.

Wszystkie dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

DO WYDRUKU

Wniosek o przyjęcie do klasy I na rok szkolny 2024/2025 (01.03.2024 r. – 25.03.2024 r.)

Prośba o przyjęcie dziecka do klasy sportowej (01.03.2024 r. – 25.03.2024 r.)

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I (08.04.2024 r. – 15.04.2024 r.)