Scenariusze zajęć lekcji otwartych – Aktywna Tablica

Autor/autorka

Klaudia Theuer

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa – klasa VI

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – angielski

3. Temat zajęć:

Stopniowanie przymiotników – lekcja wprowadzająca.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat lekcji składa się z dwóch części. Pierwsza z nich pozwala na uświadomienie uczniom nad czym

będziemy pracować na zajęciach lekcyjnych, natomiast druga część ma za zadanie jasno

zasygnalizować, że materiał będzie dopiero wprowadzany co spowoduje element zmniejszający stres

wśród uczniów.

6. Cel ogólny zajęć

Przyswoję wiedzę oraz umiejętność stopniowania przymiotników.

7. Cele szczegółowe zajęć:

1. Rozróżnianie  oraz stopniowanie  przymiotników w języku angielskim.

2. Umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

3. Umiejętność pracy w grupach.

9. Metody i formy pracy

Praca indywidualna, praca w grupach.

10. Środki dydaktyczne

Komputer z tablicą interaktywną;

Sprzęt grający (głośniki);

Tablety;

Liveworksheets, wordwall, tablica interaktywna

11. Wymagania w zakresie technologii

Nauczyciel dysponuje laptopem z dostępem do internetu. Posiada on/ona również dostęp do sprzętu

grającego. Uczniowie korzystają z tabletów w grupach.

12. Przebieg zajęć

1. Powitanie uczniów oraz sprawdzenie obecności

2. Wyjaśnienie tematu oraz przebiegu lekcji

3. Omówienie celu lekcji

4. Wyjaśnienie tematu lekcji – przedstawienie teorii

5.Ćwiczenia na tablicy interaktywnej oraz kartach pracy

6. Sprawdzenie wiedzy uczniów

Linki do zajęć:

(2) Stopniowanie przymiotników | ROCK YOUR ENGLISH #128 – YouTube

Comparative and superlatives – Materiały dydaktyczne (wordwall.net)

Comparatives and superlatives worksheets and online exercises (liveworksheets.com)